Beoordeling projectvoorstel

Na het verstrijken van de oproepdeadline, bekijkt de projectbeheerder of het projectvoorstel ontvankelijk is.

Bij afkeuring:

Als een project onontvankelijk wordt verklaard brengt de projectbeheerder de promotor hiervan op de hoogte.

Bij goedkeuring:

Het projectvoorstel wordt voorgelegd aan 3 onafhankelijke evaluatoren (zowel internen als externen). De externe evaluatoren controleren het inhoudelijke luik. De Interne evaluatoren bekijken zowel de inhoud als het financiële luik.
Binnen de 12 weken na het afsluiten van de oproep, wordt de beslissing tot goedkeuring of afkeuring van het projectvoorstel bekendgemaakt.

Bij een negatieve beslissing:

Als een projectvoorstel afgekeurd wordt, brengt de projectbeheerder de promotor hiervan op de hoogte.

Bij een positieve beslissing:

De projectbeheerder maakt de beslissing elektronisch bekend aan de promotoren. De consensusteksten en opmerkingen, de input van de rapportperiodes en de vooruitbetalingen worden door de projectbeheerder en de interne evaluatoren in de ESF-applicatie verwerkt.
Na een laatste controle wordt een projectovereenkomst opgesteld. Die wordt elektronisch ondertekend door de promotor en nadien door de algemeen directeur.

Opgelet: Binnen de 15 kalenderdag na ontvangst van de beslissing kan de kandidaat-promotor een projectanalyse aanvragen. Voor gemaakte en bewezen technische fouten kan de promotor een herziening vragen bij de ‘managements autoriteit’. Over budgetverhogingen of resultaataanpassingen beslist de thematische commissie.

De kandidaat-promotor moet voor een herziening binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk bezwaar aantekenen.