ESF

Download hier het ESF-logo, de slogan en banner.

Bij de goedkeuring van een project krijgt elke promotor (= organisatie die het project indient) een poster van het ESF Vlaanderen. Deze affiche moet duidelijk zichtbaar worden opgehangen op elke locatie waar het project doorgaat. Deze poster kan gegenereerd worden via deze link.

Publicaties

Op de omslag van alle ESF-publicaties wordt de ESF-colofon weergegeven. Die bestaat uit de zin ‘ESF investeert in jouw toekomst’, het Vlaamse ESF-logo en het Europees en het Vlaams embleem.

Cursusmateriaal en certificaten

Cursusmateriaal en certificaten voldoen aan dezelfde voorschriften als publicaties.

Brieven

Voor brieven geldt dat hierin, waar dit relevant is, expliciet de steun van Europa vermeld wordt.

Website

Op elke ESF-website en op iedere website van een ESF-project moet de ESF-banner worden opgenomen.

Depot

De promotor maakt van elk ESF-product (gedrukt, audio of video) één exemplaar over aan het ESF-Agentschap Vlaanderen.

Evenementen

Op alle documenten voor deelnemers wordt het Europees Sociaal Fonds expliciet vermeld.

Contacten met de media

Bij elk contact met de pers vermeldt de promotor duidelijk de steun van het Europees Sociaal Fonds en de medewerking van de Vlaamse Overheid.

Controle

De promotoren verlenen op elk moment toegang aan de voor voorlichting en publiciteit bevoegde controle-instanties van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. Deze verplichting geldt voor alle locaties waar ESF-projecten doorgaan.

Het ESF kan enkel subsidies toekennen voor de publiciteitsonkosten als voldaan wordt aan alle vermelde voorschriften.

Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot het volledig schrappen van de ESF-bijstand.

De hierboven opgesomde en aangepaste verplichtingen zijn in werking getreden vanaf 1 januari 2008.