Programmainhoud 2014-2020

Goedkeuring Operationeel Programma Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020 in Vlaanderen

Op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering op 19 december 2014 het operationeel programma voor de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen voor de periode 2014-2020 goedgekeurd. Dit programma ondersteunt initiatieven die meer werkgelegenheid scheppen en de sociale cohesie in Vlaanderen versterken. In totaal wordt de komende jaren 1 miljard euro geïnvesteerd.

Het ESF-programma legt de prioriteiten vast voor de besteding van 1 miljard euro. 600 miljoen euro komt uit de Vlaamse begroting en 400 miljoen euro uit de Europese begroting. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: "We hebben een uitgebalanceerd investeringsprogramma opgesteld dat de steun heeft van de Europese Commissie. Het programma legt de juiste focus op het creëren van de best mogelijke kansen voor mensen in hun zoektocht naar werk, met speciale aandacht voor jongeren en de meest behoeftigen."

Het programma wil niet alleen werkgelegenheid en sociale inclusie stimuleren maar ook innovatie en transnationale samenwerking. Het bevat gerichte acties voor meer ondernemerschap, de bevordering van de uitstroom uit de sociale economie, de integratie en inclusie van laaggeschoolde jongeren en Roma.

Globaal gezien zal het Vlaamse operationeel programma 250.000 mensen helpen om een job te vinden of te behouden, een bedrijf op te starten of opleiding te volgen.

De prioriteiten van het programma

  • Investeren in duurzame en kwalitatieve jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt en investeren in opleiding en levenslang leren.  60% van de middelen zijn hiervoor bestemd en passen in het Vlaamse loopbaanbeleid dat mikt op een meer effectieve arbeidsmarkt.  In het bijzonder zullen ESF-projecten  in Vlaanderen focussen op belangrijke overgangsmomenten in loopbanen, zoals de overgang van school naar werk, van werkloosheid naar werk, van werk naar ander werk.
  • 20% van de middelen is gericht op het ondersteunen van sociale integratie en gelijkheid en op het bestrijden van armoede. De focus ligt op trajecten die leiden naar werkgelegenheid voor de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
  • Structurele maatregelen op bedrijfsniveau die mensen aanmoedigen om langer te werken krijgen in het programma speciale aandacht : ESF-projecten  helpen bedrijven om een aantrekkelijke werkomgeving te scheppen voor alle werknemers.

Het Europees Sociaal Fonds wil tot slot blijvend inzetten op transnationale uitwisseling en samenwerking en op innovatie of het stimuleren van vernieuwing van de dienstverlening op de arbeidsmarkt.

Als bijlage vind je het operationeel programma als ook de samenstelling van het Comité van Toezicht en de Commissies.

Bijlagen: