Werkgelegenheid

Hoe kunnen we werkgelegenheid stimuleren?

De Europa 2020-strategie heeft als doel om 75% van de Europese beroepsbevolking aan het werk te krijgen. Vlaanderen is nog ambitieuzer en wil 76% aan het werk. Om dat streefcijfer te halen moeten heel wat mensen aan de slag uit categorieën die nu nog ondervertegenwoordigd zijn: 55-plussers, jongeren, mensen met een handicap ….

Om de werkzaamheid te verhogen is een hele waaier aan maatregelen nodig. Werkzoekenden, en zeker de zwakkere groepen, moeten onder meer via opleiding, begeleiding, werkervaring aan werk geholpen worden. Werkgevers moeten open staan voor het aanwerven van werkzoekenden en hen via een goed onthaal- en opleidingsbeleid integreren in de werkomgeving. Daarnaast moet men ervoor zorgen dat mensen met een baan ook aan de slag kunnen blijven via een modern loopbaan-  en organisatiebeleid. Om loopbanen duurzamer te maken zijn maatregelen nodig die beantwoorden aan de veranderende behoeften van individuen doorheen hun levenscyclus.   

Wat doet het ESF Vlaanderen hierrond?

Naast het activeren en het dichter bij de arbeidsmarkt brengen van werkzoekenden, stelt ESF ook oproepen open voor organisaties om ervoor te zorgen dat hun werknemers langer en op een meer werkbare manier bij hen aan de slag kunnen blijven. ESF probeert hiermee op een preventieve manier in te spelen op de lage werkzaamheidsgraad onder 50-plussers en zet daarom in op werkbare jobs doorheen de hele loopbaan.

In het najaar van 2016 zijn daarom de oproepen Duurzaam loopbaanbeleid (375) en Anders organiseren (376) gelanceerd. Binnen de oproep Duurzaam loopbaanbeleid zetten projecten gedurende anderhalf jaar verschillende acties op poten binnen domeinen als werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid en competentiebeleid met als opzet duurzame loopbanen te creëren.

In de oproep Anders organiseren gaan organisaties gedurende anderhalf jaar op zoek naar een lichtere organisatiestructuur die werknemers meer vrijheid geeft, minder stress en toch helpt om de organisatiedoelstellingen te bereiken.

De doelstelling is dat jobs binnen deze organisaties uitdagender en leerrijker worden, zodat deze projecten zowel voor werknemer als organisatie verrijkend zijn. Dit wordt eveneens uitgebreid gemonitord.

Contactpersoon: 

Wouter Verdonck
T:
02/552 83 43