Jobs in vrouwenhanden

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Jobs in vrouwenhanden gaat op basis van competenties op zoek naar de juiste job voor de juiste persoon. Het project focust op allochtone meisjes die er na het secundair onderwijs niet in slagen werk te vinden.

Met Jobs in vrouwenhanden (JIV) zocht RESOC Mechelen voor en met werkzoekende jongeren naar alternatieven voor hun oorspronkelijke jobdoelwit. 

Bij het zoeken naar alternatieven werd ook gekeken naar de elders verworven competenties van de verschillende vrouwen. Als hulpmiddel hiervoor ontwikkelden de organisatie, in samenwerking met een aantal partners, een methodiek van competentiegebaseerde job(her)oriëntering die gendersensitief en sectoroverschrijdend is.

Deze methodiek stelde werkzoekenden en hun trajectbegeleiders in staat hun persoonlijke competenties te herkennen en te benoemen. Bovendien leerden ze die diepere drijfveren te gebruiken als argument bij sollicitaties.

Tijdens dit project was het de bedoeling dat de cursisten hun persoonsgebonden competenties en de competenties, die ze hebben opgedaan tijdens hun onderwijstraject, werk en stages, inventariseren. Ook werd hen gevraagd de evolutie die men heeft doorgemaakt in het verleden te schetsen en hun verwachtingen en engagementen naar de toekomst te uiten.
Tot slot stelde de werkzoekende mee zijn opleidingsplan op, waardoor zijn toekomstperspectieven verbreed werden.

Product(en)

Projectboek competentiegerichte job(her)oriëntering
Zowel de methodiek als de resultaten van de testcases (de concrete heroriënteringen, opleidings- en tewerkstellingscijfers, ervaringen, vaststellingen, problemen, succesfactoren, randvoorwaarden, …) staan beschreven in een praktisch hanteerbare projectmap.

Holle Bolle Reis: begeleidingsmateriaal

Sollicitatietraining
Vermits het niet evident is om zich met het herontdekte profiel op de arbeidsmarkt te begeven, voorzag JIV een intensieve sollicitatietraining op maat.

Omschrijving uitvoerders

RESOC Mechelen was een overleg- en adviesplatform inzake arbeidsmarktbeleid en economie in de regio, waarbinnen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, provinciale en lokale bestuursorganen vertegenwoordigd zijn.

 

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33