Kick-off_Workshopronde 2

HR+

Bart Moens & Ariane Gheysen – Kairos & Emino

Vind je het ook een hele uitdaging om grote bedrijven warm te maken voor inclusief ondernemen? Geraak je er wel binnen, maar krijg je weinig voet aan de grond?  In het ESF-project HR+  hebben emino, Kairos en Voka een specifieke aanpak ontwikkeld om grote bedrijven te ondersteunen bij inclusief werkgeven. Tijdens  de workshop gaan we kort in op deze  aanpak en de bijhorende tools:

  • Hoe grote bedrijven benaderen?
  • Verkenning van de noden van het bedrijf en de mogelijkheden tot inclusief werkgeven
  • Het uitwerken van een business case:  Hoe overtuigt de HR de rest van het management van de toegevoegde waarde van inclusief werkgeven? En hoe kan een jobcoach de HR hierin ondersteunen?
  • Inclusief werkgeven:  Hoe praktisch aan de slag met het netwerk van arbeidsbemiddelaars?
  • Uitschrijven van een handleiding die het bedrijf toelaat de uitgewerkte aanpak  op eenzelfde uniforme wijze te herhalen of te dupliceren in een andere vestiging of afdeling van het bedrijf.

BOW: Beroepsoriëntatie en Opleiding via Werkplekleren (methodiek)

Eric Aegden – Open Atelier

BOW: Beroepsoriëntatie en Opleiding via Werkplekleren (methodiek)
Het proces van “Beroepsoriëntatie en Opleiding via Werkplekleren” (BOW) is  stapsgewijs opgebouwd vanuit goede praktijken die het doel nastreven om gemotiveerde personen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt op een vraaggerichte manier te oriënteren, vervolgens maatgericht op te leiden op een werkvloer en nadien  te laten doorstromen naar duurzaam werk bij de bedrijven waarmee wordt samengewerkt.
Dit proces wordt toegepast in de regio Noord-Limburg door Noord-Limburgs Open Atelier vzw, in nauwe samenwerking met  de maakindustrie en instroompartners uit de regio.
In deze workshop wordt de praktische ervaring toegelicht met voorbeelden en is er ruimte voor vraagstelling en uitwisseling  om het proces te toetsen voor bijvoorbeeld andere sectoren dan de maakindustrie.

Mentoring naar werk en doorstroom naar de reguliere economie: een missing link?

Valérie Carette – Hefboom

Het transnationaal ESF project MeMoRe is tot stand gekomen in het verlengde van de aanzienlijke toestroom van asielzoekers in de Europese Unie in 2015. Eén van de grootste maatschappelijke uitdagingen is de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in onze samenleving. Integratie op de arbeidsmarkt is daartoe een kritische succesfactor. Met oog op een snelle professionele activering en het opbouwen van sociale rechten, wordt vaak gebruik gemaakt van art.60§7. Echter, uit onderzoek blijkt eveneens dat dit niet altijd leidt tot duurzame tewerkstelling. In de praktijk is er een kloof tussen tewerkstelling in de sociale economie en tewerkstelling in reguliere economie. De doorstroom van de ene werkcontext naar de andere verloopt minder gestroomlijnd dan stroomdiagrammen doen vermoeden. De Sociaal Economisch Raad Vlaanderen (SERV) pleit er dan ook voor het inzetten op een duurzame doorstroom. Ondertussen toont onderzoek ook aan dat het traditionele arbeidsmarktinstrumentarium om vluchtelingen op de arbeidsmarkt te integreren niet goed werkt. Een nieuw instrument dat in Europa opmars maakt is mentoring naar werk. In mentoring naar werk worden een nieuwkomer (mentee) en iemand met kennis van de lokale arbeidsmarkt (mentor) aan elkaar gekoppeld, zodat de mentor de mentee op weg kan helpen naar tewerkstelling. We vroegen ons in MeMoRe af deze vorm van mentoring kan bijdragen tot meer succesvolle doorstroom van vluchtelingen. Tijdens de workshop stellen we het ontwikkelde mentoring model (M2NEC) voor en onderzoeken we hoe dit voor u relevant kan zijn.

Coachingtraject voor werkgevers rond de duurzame tewerkstelling van werknemers in armoede

Stefan Lycops - UCLL

LIFT (Learning in Facilitated Teams) is een door ESF gevalideerde leeraanpak om met een uitgelezen team van medewerkers onder leiding van een interne facilitator aan de slag te gaan op de werkvloer. Aan de hand van een goed uitgekozen uitdaging of probleem maakt dit team volgens een uitgekiend stappenplan handig gebruik van de eigen ‘werkplekslimheid’. Zo komen de LIFTERS  tot een tastbare, en aan de praktijk afgetoetste oplossing. Ondertussen leren ze én groeien ze in die onmisbare 21ste-eeuwse competenties: oplossingsgericht werken, creativiteit, teamwerking, …. En wat duurzaamheid of borging betreft: het leerrendement is zeer hoog, dat hebben vele voorbeelden al bewezen. Tijdens deze sessie word je ingewijd in de LIFT-aanpak.

Op stap naar een wendbare onderneming

Veronqiue Debeys - UCLL

-We willen een antwoord bieden op uitdagingen van de toekomst - wendbare onderneming met wendbare medewerkers die kunnen omgaan met veranderingen.
-We doen dit vanuit betrokkenheid van al je personeel (SAMEN)
-We vertrekken vanuit krachten van je medewerkers en van de organisatie (misschien liggen de oplossingen binnen handbereik) we laten je anders kijken naar je organisatie.

Tijdens de workshop krijg je inzicht in het model dat we hebben ontwikkeld en maken we samen een eerste analyse van je eigen organisatie. We vertrekken vanuit krachten en zetten door middel van onze toolbox de eerste stappen naar een krachtgerichte organisatiecultuur.

Genderchallenge, Gendertoets en non-discriminatiebeleid 

ESF & Jean-Pierre Boons

ESF Vlaanderen daagt de projecten binnen de oproepen “Outreach & Activering” en “Tewerkstellingstrajecten” uit op vlak van gender & diversiteit! Op interactieve wijze hopen we de deelnemende organisaties warm te maken om doorheen de komende projectwerking in te zetten op kleine tot middelgrote acties die Gender & Diversiteit op één of andere manier in de kijker zetten. Jean-Pierre Boons stelt u de met ESF-steun ontwikkelde methodiek rond de Gendertoets en Non-discriminatiebeleid voor als inspirerende praktijk. Deelnemers vernemen uit eerste hand hoe een organisatie in de sociale economie via deze methodiek de vertaalslag kon maken naar een concreet en tastbaar actieplan. We trachten de participerende organisaties meteen op weg te zetten met het vertalen van de aandacht voor deze transversale thema’s naar duidelijke en concrete gender en diversiteitsacties!

Toekomstmaker

Karel van Bouchaute - Thomas More

ToekomstMaker biedt drie sporen aan om toekomst te maken. We nemen je graag in vogelvlucht mee.
In ToekomstMakkers helpen deelnemers  elkaar bij het ontdekken en inzetten van energie-boosters bij het realiseren van hun toekomst. Energie-boosters zijn allerlei persoonsgebonden sterktes. Ze vormen de basis voor een aantrekkelijk toekomstbeeld en leveren brandstof om stappen vooruit te zetten in de samenleving en op de arbeidsmarkt.
ToekomstM@ker is een digitale tool als aanvulling op Vuurwerkt-trajecten (Vuurwerkt – Met talent toekomst maken, Griet Bouwen en Myrielle Meeus). Het biedt coach en coachee een virtueel plekje om de Vuurwerkt-stappen te documenteren en aan te passen.
Met ToekomstMakerij maak je in je organisatie waarderend werk van ‘de kracht van verschillend en gelijk zijn’. Het is een speelse, prikkelende zoektocht rond kansen en mogelijkheden van onze super-diverse werkvloer. Het maakt de organisatie klaar en meer bewust voor de integratie van mensen uit kwetsbare doelgroepen.
ToekomstMaker is een samenwerking tussen Stebo vzw, De Aanstokerij, Thomas More Kempen en Agentschap Integratie en Inburgering