Kick-off_Workshopronde 3

Genderchallenge, Gendertoets en non-discriminatiebeleid

ESF & Jean-Pierre Boons

ESF Vlaanderen daagt de projecten binnen de oproepen “Outreach & Activering” en “Tewerkstellingstrajecten” uit op vlak van gender & diversiteit! Op interactieve wijze hopen we de deelnemende organisaties warm te maken om doorheen de komende projectwerking in te zetten op kleine tot middelgrote acties die Gender & Diversiteit op één of andere manier in de kijker zetten. Jean-Pierre Boons stelt u de met ESF-steun ontwikkelde methodiek rond de Gendertoets en Non-discriminatiebeleid voor als inspirerende praktijk. Deelnemers vernemen uit eerste hand hoe een organisatie in de sociale economie via deze methodiek de vertaalslag kon maken naar een concreet en tastbaar actieplan. We trachten de participerende organisaties meteen op weg te zetten met het vertalen van de aandacht voor deze transversale thema’s naar duidelijke en concrete gender en diversiteitsacties!

Activering

Wouter Dumolein - W13

Organisaties die bij activering betrokken zijn, halen het beste resultaat als ze voor de activering van werknemers op maat kunnen inzetten.  Het praktijkgerichte onderzoek ‘ACTi-vering’ identificeerde verschillende basisvoorwaarden voor het leveren van maatwerk binnen activatie. Door te focussen op praktijkgerichte tools kunnen organisaties worden ondersteund in hun doelstellingen, met behoud van hun individualiteit. Hulpmiddelen waarmee organisaties en begeleiders de medewerker meer op maat kunnen activeren, zijn ActiveringsPunt als kenniscentrum op vlak van op maat activeren binnen arbeidszorg, ActiveringsAudit als een middel om na te gaan of organisaties optimaal activeren en een kwalitatieve vragenlijst ACTi-veringPlus, om organisaties te helpen om in te zetten op kwaliteit van bestaan. Als de organisatie en begeleiders deze tools gebruiken, kiezen ze voor een persoonsgerichte activering. Hun eigen visie wordt hiermee verder ontwikkeld door enerzijds de kerntaken te benadrukken en anderzijds de scope te verbreden door concrete samenwerkingen binnen het werkveld.

Aan de slag met cliëntenfeedback in je organisatie. Een inkijk in onze zoektocht.

Roos Steens – Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen

De zoektocht naar een gepaste tevredenheidsmeting. Een perspectief van binnenuit.
In Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen zijn we al geruime tijd op zoek naar een manier om feedback van onze jongeren te verzamelen. We willen graag leren, groeien, onszelf verbeteren. Onze zoektocht begon enkele jaren met alle soorten vragenlijsten en is geëindigd met het verzamelen van verhalen. Verhalen die ons soms erkenning geven en op andere momenten doen schuifelen op onze stoel.

Intrapreneurship challenges - ONDERNEMEND GEDRAG STIMULEREN BIJ WERKNEMERS

Jana Deprez – Katholieke Universiteit Leuven

Onder de noemer ‘intrapreneurship’ worden alle medewerkers én leidinggevenden aangemoedigd om ondernemend te zijn en zo mee te bouwen aan een betere organisatie. Maar hoe moedig je dit net aan als leidinggevende? En zijn er praktische handvaten om je team vooruit te helpen? In deze workshop werpt dr. Jana Deprez een licht op de literatuur omtrent intrapreneurship en bespreekt ze verschillende concrete tips die op basis van het transnationale ESF project Toolbox intrapreneurship werden verzameld. Tot slot zal ze jullie een toelichting geven over de gevalideerde tool ‘intrapreneurship team challenge’ die werknemers en team significant ondernemender maakt.

LIFT – Learning in Facilitated Teams

Stefan Lycops - UCLL

LIFT (Learning in Facilitated Teams) is een door ESF gevalideerde leeraanpak om met een uitgelezen team van medewerkers onder leiding van een interne facilitator aan de slag te gaan op de werkvloer. Aan de hand van een goed uitgekozen uitdaging of probleem maakt dit team volgens een uitgekiend stappenplan handig gebruik van de eigen ‘werkplekslimheid’. Zo komen de LIFTERS  tot een tastbare, en aan de praktijk afgetoetste oplossing. Ondertussen leren ze én groeien ze in die onmisbare 21ste-eeuwse competenties: oplossingsgericht werken, creativiteit, teamwerking, …. En wat duurzaamheid of borging betreft: het leerrendement is zeer hoog, dat hebben vele voorbeelden al bewezen. Tijdens deze sessie word je ingewijd in de LIFT-aanpak.

NiMap (Newcomer Induction Management Acceleration Programme)

Sarah Quataert & Dirk Buyens – Vlerick

Binnen het Newcomer Induction Management (NiMAP) project werden drie praktische toolkits ontwikkeld om hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers en organisaties dichter bij elkaar te brengen. We laten jullie graag op een interactieve manier proeven van onze tools! Onder andere op het programma: test je demografische kennis en verwerf vernieuwende inzichten aan de hand van een korte quiz, maak kennis met de uitdagingen van diverse organisaties via enkele dilemma’s en laat je inspireren om actief aan de slag te gaan met de tools binnen uw organisatie.

Hoe herken ik een cliënt met een (verstandelijke) handicap en hoe kan ik mijn begeleidingsstijl aanpassen

Lissa Vandamme & Janne Debliek - Begeleid Wonen Brussel

Binnen de workshop gaan we dieper in op de begeleiding van mensen met verstandelijke beperking naar werk: Hoe herken ik iemand met een verstandelijke beperking? Zijn er nuttige tips om met deze mensen te werken? Waar let je als hulpverlener best op en wat is er mogelijk? Bij welke gespecialiseerde diensten kan ik terecht voor ondersteuning?
We vertrekken vanuit een praktijkgerichte invalshoek waarbij we onze eigen ervaring als begeleider van deze doelgroep in Brussel gebruiken om zo dicht mogelijk bij de realiteit te blijven en op zoek te gaan naar concrete oplossingen.

Toekomstmaker

Karel van Bouchaute - Thomas More

ToekomstMaker biedt drie sporen aan om toekomst te maken. We nemen je graag in vogelvlucht mee.
In ToekomstMakkers helpen deelnemers  elkaar bij het ontdekken en inzetten van energie-boosters bij het realiseren van hun toekomst. Energie-boosters zijn allerlei persoonsgebonden sterktes. Ze vormen de basis voor een aantrekkelijk toekomstbeeld en leveren brandstof om stappen vooruit te zetten in de samenleving en op de arbeidsmarkt.
ToekomstM@ker is een digitale tool als aanvulling op Vuurwerkt-trajecten (Vuurwerkt – Met talent toekomst maken, Griet Bouwen en Myrielle Meeus). Het biedt coach en coachee een virtueel plekje om de Vuurwerkt-stappen te documenteren en aan te passen.
Met ToekomstMakerij maak je in je organisatie waarderend werk van ‘de kracht van verschillend en gelijk zijn’. Het is een speelse, prikkelende zoektocht rond kansen en mogelijkheden van onze super-diverse werkvloer. Het maakt de organisatie klaar en meer bewust voor de integratie van mensen uit kwetsbare doelgroepen.
ToekomstMaker is een samenwerking tussen Stebo vzw, De Aanstokerij, Thomas More Kempen en Agentschap Integratie en Inburgering.