MIss-X-stER - voor een duurzame mix!

Vrouwen aan de top? Kijk niet alleen naar quota. (7 mei 2021)

Op 31 maart 2021 vond de kick-off meeting plaats van het lerend netwerk transnationaliteit met als procesbegeleider Trendhuis. Wim Verhoeven, hoofdredacteur van Trends en Kanaal Z, gaf er een presentatie over verschillende trends op de arbeidsmarkt.

Deze positieve ervaring motiveerde ons om Wim Verhoeven te vragen naar zijn visie over gendergelijkheid in bedrijven.

Lees hier het artikel: Vrouwen aan de top? Kijk niet alleen naar quota.
 

Vrouwen het hardst getroffen door de Corona pandemie (16 april 2021)

De COVID-19-crisis treft alle actoren op de arbeidsmarkt, maar de gevolgen zijn beduidend zwaarder voor vrouwen. Dit werd nog maar eens duidelijk op een conferentie over gendergelijkheid en de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis, georganiseerd door het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU, de Europese Commissie en de Europese Vrouwenlobby.

Guy Ryder, directeur-generaal van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) zei het tijdens de conferentie zo: “De pandemie heeft ons leven en ons werk veranderd, en niemand heeft deze gevolgen meer gevoeld dan vrouwen”. Vrouwen hebben de volle impact van de pandemie gedragen. Wereldwijd hebben 64 miljoen vrouwen hun baan verloren. Bovendien werken vrouwen doorgaans in sectoren die harder getroffen worden. Thuis hebben ze harder gewerkt, maar ze hebben minder verdiend en minder gespaard. Daar bovenop resulteerde de lockdown in een toename van geweld tegen vrouwen.

Hier kan u deze online conferentie herbekijken.

Professor Hoebeke over M/V/X en genderfluïditeit (25 maart 2021)

Je hebt het ongetwijfeld al gezien: in elke vacature van de Vlaamse Overheid, en ook van meer en meer organisaties, wordt erop gewezen dat deze openstaat voor M, V en X.  En heb je je al afgevraagd wie die X is?

Onze samenleving, en dus ook onze arbeidsmarkt, denkt hoofdzakelijk binair. Of anders gezegd, ze maakt meestal de opdeling in vrouwen en mannen. Niet iedereen laat zich evenwel zo maar in deze vakjes drukken: misschien voelt men zich een beetje meer man, of misschien een beetje meer vrouw, of misschien een beetje van beide, of misschien geen van beide. Om meer te vernemen over deze ‘genderfluïditeit’ gingen we te rade bij Piet Hoebeke. Hij is uroloog, reconstructief uroloog en gewoon hoogleraar urologie aan de Universiteit Gent, alsook auteur van het boek ‘Gender in de blender’. In dit filmpje legt Piet Hoebeke uit wat genderfluïditeit betekent en wat dit inhoudt voor de kansen op het vinden en behouden van een job.

Interessante tools
We willen graag je aandacht vestigen op een aantal praktische instrumenten die in ESF-projecten werden ontwikkeld. Wil je werken aan een inclusieve cultuur binnen de organisatie, dan vind je praktische tips in het ‘DRAAIBOEK DE INCLUSIEVE ORGANISATIE’ van KLiQ vzw en Vlerick Business School.

KliQ vzw ontwikkelde in het kader van een transnationaal ESF-project tevens diverse instrumenten gericht op een inclusieve toeleiding en eerste integratiefase op de werkvloer van holebi's en transgenderpersonen.

Vandaag is het vrouwendag (8 maart 2021)

Vandaag is het Internationale Vrouwendag: in sommige landen een echte feestdag, in België een dag waarop we expliciet aandacht vragen voor “vrouwenrechten”. Wist je dat Internationale Vrouwendag voor het eerst werd uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit 17 landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal. Tot op heden wordt er op deze dag nog steeds aandacht gevraagd voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen over heel de wereld.

Alerte lezers van de ESF-Nieuwsbrief weten het al langer: ESF draagt gendergelijkheid hoog in het vaandel! Ook de minister van Werk, Hilde Crevits, onderstreept in haar videoboodschap dat het belangrijk is om op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen gelijke kansen te geven aan iedereen.

Over Johnny Depp, een onbewoond eiland en genderstereotypen (23 februari 2021)

Een vrouw met een kinderwens is onvruchtbaar. Ze vliegt naar de Verenigde Staten om een draagmoeder te zoeken, maar onderweg stort het vliegtuig neer. Slechts drie personen slagen erin een onbewoond eiland te bereiken: de onvruchtbare vrouw, de piloot en Johnny Depp. Vijf jaar later worden ze dan eindelijk teruggevonden en er lopen twee kinderen rond die sprekend lijken op Johnny Depp. Hoe kan dat?

De oplossing van dit raadsel is dat de piloot de moeder is van de twee kinderen…. Dit simpele antwoord ligt toch voor velen niet voor de hand en dit is te wijten aan het feit dat we ‘piloot’ bijna automatisch associëren met een man. Het is belangrijk om te erkennen dat iedereen stereotypen en vooroordelen heeft; dit maakt immers deel uit van de normale werking van onze hersenen die vereenvoudigen om de wereld om ons heen begrijpelijk en behapbaar te maken.

Genderstereotypen zijn veralgemeningen over wat er verwacht wordt van jongens/mannen en meisjes/vrouwen in een specifieke sociale context. Het zijn over-vereenvoudigde ideeën over de verschillen tussen vrouwen en mannen: hun vaardigheden, psychologische houding, ambities, gedrag,….  Volgens deze veralgemeningen zijn typische kwaliteiten van vrouwen bijvoorbeeld: ‘lief’, ‘zorgzaam’ en ‘warm’; typische kwaliteiten voor mannen zijn: ‘ambitieus’, ‘assertief’ en ‘zelfstandig’. Mannen zouden daarom meer geschikt zijn om leiding te geven en vrouwen zouden beter voor de kinderen kunnen zorgen; een rolverdeling die nog steeds dominant is in Vlaanderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat langdurige blootstelling aan stereotypen ertoe leidt dat deze aannames diep geworteld raken in onze hersenen als associaties en concepten. En hierdoor ervaren wij deze genderstereotypen niet alleen als een omschrijving van hoe vrouwen en mannen zijn, maar ook hoe vrouwen en mannen zich dienen te gedragen.

Het is goed om zich bewust te zijn van het bestaan van genderstereotypen, want zij beïnvloeden en beperken zowel vrouwen als mannen! ESF-Vlaanderen hecht daarom veel belang aan het sensibiliseren rond gendersensitief denken.

Tips en inspiratie nodig om succesvol te sensibiliseren en genderstereotypen te doorbreken? Kijk hier!

 

Gendertips krijgt een nieuwe naam: MIss-X-stER - voor een duurzame mix! (februari 2021)

De Vlaamse arbeidsmarkt is, zoals de hele samenleving, constant in beweging. Ze wordt steeds maar diverser, waardoor nieuwe opportuniteiten verschijnen. Om de evoluties op het vlak van gender tot uitdrukking te brengen, voelde ESF de nood aan een nieuwe naam voor de genderrubriek in de ESF-nieuwsbrief. ESF bevroeg het werkveld en kreeg van hieruit diverse leuke voorstellen.

De genderspitsen van het ESF verkozen het voorstel van Peter Haghedooren van NV Westvlees uit Staden: ‘MIss-X-stER-voor een duurzame mix!’ Doorslaggevend daarbij was de vaststelling dat dit voorstel alle facetten omvat waar de genderspitsen oog voor hebben: vrouwen én mannen, X en inclusie.

We hebben, u mannen, nodig ... (Internationale Mannendag 19 november 2020)

... om tot gendergelijkheid te komen.
Vandaar dat ESF twee mannen in de bloemetjes zet!

Op deze 19e november - Internationale Mannendag - willen we twee mannen aan het woord laten die gender een warm hart toedragen: Louis Vervloet en Koen Vanmechelen.
Louis Vervloet, sinds jaar en dag aan het hoofd van het ESF in Vlaanderen, maakt het al gedurende vele jaren mogelijk dat de afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen actieve ondersteuning biedt aan promotoren en stakeholders inzake gender en gendergelijkheid.
Ook Koen Vanmechelen, bekend als conceptueel kunstenaar, heeft uitgesproken ideeën over gender en diversiteit. Op 5 maart werkte hij mee aan onze visionaire genderdag en onlangs nog schreef hij in zijn column in Het Belang van Limburg dat de coronacrisis behoorlijk mannelijk wordt aangepakt.

Dit waren voor ons redenen genoeg om deze twee mannen te interviewen en te verrassen met een lekkere fles bubbels. We wensen hen van harte proficiat en we hopen dan ook dat ze gender-voorvechters zullen blijven.
Benieuwd naar hun standpunten? Bekijk en beluister dan zeker enkele fragmenten uit de interviews die we met deze twee boeiende mannen hielden.

Enkele tips bij het hanteren van genderinclusief taalgebruik (28 oktober 2020)

  • Gebruik waar mogelijk neutrale termen, bv. ‘personeelsleden’ i.p.v. ‘medewerkers’;
  • Gebruik, wanneer dit niet mogelijk is, zowel de mannelijke als de vrouwelijke term, bv. ‘medewerkers en medewerksters’;
  • Gebruik waar mogelijk neutrale beroepsnamen, bv. arts i.p.v. geneesheer, leerkracht i.p.v. leraar, verpleegkundige i.p.v. verpleegster,…;
  • Gebruik, wanneer dit niet mogelijk is, zowel de mannelijke als de vrouwelijke beroepsnaam, b v. ‘leraars en leraressen’;
  • Houd rekening met het feit dat bepaalde adjectieven een eerder mannelijke en bepaalde adjectieven een eerder vrouwelijke connotatie hebben en zorg hierbij voor een evenwicht: bv. behulpzaam (V) tegenover analytisch (M),  bereidwillig (V) tegenover autonoom (M), communicatief (V) tegenover commercieel (M),…;
  • Vervang ‘hij’ als verwijzing naar mannelijke substantieven zoals ‘promotor’ door een neutrale term, bv. ‘deze’, of verwijs met ‘hij of zij’;
  • Verwijs niet met ‘zij’ naar een mannelijk of onzijdig substantief, maar gebruik gewoon het grammaticaal correcte ‘hij’ of ‘het’. Indien mogelijk kan je de meervoudsvorm gebruiken, met name ‘ze’.
  •  Verwijs niet met ‘haar’ naar een mannelijk of onzijdig substantief, maar gebruik gewoon het grammaticaal correcte ‘zijn’;
  • Gebruik bij vacatures en andere jobomschrijvingen de genderinclusieve aanduiding ‘M/V/X’.

Meer info over genderinclusief taalgebruik vindt u hier.

ESF-Vlaanderen werkt momenteel aan een handleiding voor genderinclusief taalgebruik voor ESF-promotoren. Je leest er meer over in toekomstige nieuwsbrieven.

Verdienen moeders minder dan vaders? (22 september 2020)

In Vlaanderen is er al een hele weg afgelegd wat betreft de creatie van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Toch is er nog een hele weg te gaan: vrouwen zijn weliswaar minstens even goed geschoold als mannen en ze zijn ruim vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Ze werken echter veel meer dan mannen in de zogenaamde zachte sectoren en ze vormen nog altijd een minderheid in leidinggevende posities. De meest frappante loonkloof doet zich echter voor tussen moeders en vaders, zoals blijkt uit een studie over Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dit onderzoek toont aan dat het verdienvermogen van vrouwen aanzienlijk vermindert vanaf het moment dat ze moeder worden. Vaders daarentegen zijn dan weer geneigd om meer te werken om dit inkomensverlies te compenseren. Liesbet Stevens (adjunct-directeur van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) legt uit hoe dit mechanisme 

De studie waarnaar Liesbet Stevens verwijst vindt u hier

Ook de website van het ESF-project ‘Dicht de genderkloof’ behandelt deze thematiek. Op deze website staat zowel sensibiliseringsmateriaal als een salaris chequer.

 

Duaal leren en gender (1 september 2020)

ESF Vlaanderen is op zoek naar mooie voorbeelden inzake duaal leren en gender. Ken jij een goed voorbeeld van school of bedrijf, enthousiaste leerkrachten, mentoren en/of leerlingen of wil je zelf wel getuigen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten en mail naar annemie.roets@vlaanderen.be.

Wil u weten waarvoor we die goede praktijken nodig hebben, lees hier dan verder.

Populatiecheck (2 juli 2020)

Velen van jullie zijn ongetwijfeld, na een heel kalme Corona-periode,  weer volop bezig deelnemers/medewerkers aan het rekruteren binnen de organisatie. Bovendien staan er heel wat ESF-oproepen open die de mogelijkheid bieden om kansen te geven aan nieuwe deelnemers binnen een project. Maar is jullie rekrutering van deelnemers/medewerkers zonder onbewuste vooroordelen? Hopelijk helpen de tips in deze populatiecheck jullie op weg om dit te toetsen en eventueel een aantal stappen te ondernemen naar een evenwichtige deelname van iedereen.

Internationale Mannendag 2019

Op 19 november 2019 heeft ESF Vlaanderen 3 mannen in de bloemetjes gezet die actief bezig zijn met gender in hun ESF project. In onze ESF Nieuwsbrief hebben we twee van de producten ook verder onder de aandacht gebracht.

Zo heeft Open Atelier een instrument ontwikkeld dat inzicht geeft over diversiteit in het intern en extern organisatiebeleid. Wil je wat meer informatie over onze actie van Internationale Mannendag en over het instrument van Open Atelier neem dan snel hier een kijkje.

De andere finalist Finale Events is dan weer bezig met de ontwikkeling van een gender gids, die raadpleegbaar zal zijn vanaf begin 2021. Wil je toch al wat duiding over deze gids, bekijk dan zeker deze pagina.

Gender en duaal leren

ESF Vlaanderen heeft een project uitgewerkt inzake gender en duaal leren. Samen met een aantal ESF projecten duaal leren is ESF Vlaanderen aan de slag gegaan om te kijken hoe men nog meer kan nadenken over gender in duaal leren. Want we merken dat de gender problemen die zich voordoen op de arbeidsmarkt ook aanwezig zijn in duaal leren. Na een aantal collectieve sessies over instroom en sensibilisering werd ook individele coaching aangeboden aan een aantal ESF-promotoren. De resultaten van deze individuele coaching werden besproken tijdens een collectieve intervisie op 27 januari 2020 bij Dachser te Willebroek. Tijdens dit intervisiemoment hadden we ook de gerenomeerde professor Wayne Visser uitgenodigd. Een heel korte samenvatting van zijn interventie zie je op dit filmpje

ESF Vlaanderen is momenteel hard aan het werken aan een inspiratiedocument over gender en duaal leren met tips and tricks voor de scholen, sectoren en bedrijven. Dus hou onze website en ESF Nieuwsbrief in het oog!

Gender in Coronatijden

Covid-19 heeft heel wat schade toegbracht aan onze economie en heeft ook reeds zichtbare effecten op de arbeidsmarkt. Maar deze Corona-periode heeft ook zijn impact op gender in de samenleving. Het European Institute on Gender Equality (EIGE) heeft een rapport geschreven over gender en het Coronavirus. Wil je hier meer over weten surf dan zeker naar deze link.