Op de rails naar diversiteit

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Op de rails naar diversiteit wil in organisaties de diversiteitsaanpak, die het management wenst, ondersteunen en er mee voor zorgen dat gendergelijkheid gegarandeerd wordt. Dit project garandeert maatwerk dat rekening houdt met alle bedrijfsvariabelen (bedrijfsdoelen, visie, strategie, leiderschap, systemen, cultuur, personeel, structuur, …) die diversiteit kunnen bevorderen of juist afremmen.

Een goed uitgebouwd en gedragen diversiteitsbeleid vraagt om afstemming tussen verschillende organisatieaspecten: het management, het personeelsbeleid, de inhoudelijke invulling van taken en de dagelijkse gang van zaken. Om aandacht voor diversiteit te verankeren, is een veranderingsproces op verschillende niveaus nodig.

Via een personeelsbeleid dat waardering van verschillen als uitgangspunt neemt, wil dit project groepen die geconfronteerd worden met stereotypen, vooroordelen, discriminatie kansen aanbieden. Om op die manier te komen tot een verhoogde arbeidsparticipatie en op termijn een evenredige arbeidsdeelname.

Product(en)

Tijdens dit project werd een innovatief instrument ontwikkeld, onder andere om een draagvlak bij het management en op de werkvloer te creëren. Dat instrument is gebaseerd op het 7S-model van McKinsey en geflankeerd door een handleiding, die het gender- en diversiteitsaspect koppelt aan de kernelementen van de organisatie.

Het 7S-instrument werd na zijn ontwikkeling verder uitgetest in andere organisaties en gedissemineerd naar andere bedrijven en partners.

Omschrijving uitvoerders

Universiteit Hasselt

Website

http://www.werkgoesting.uhasselt.be/diversiteitOpDeRails/default.asp

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33