Focus op talent

Oproep
371

Wat?

Deze oproep heeft als doelstelling het versnellen van een omslag naar talent, het doorprikken van vooroordelen en het aanpakken van structurele drempels die op de arbeidsmarkt mogelijke obstakels opwerpen voor het vinden en behouden van een job.

Promotoren formuleren een centrale uitdaging die past onder een of meerdere thema’s opgelijst in de oproepfiche en zetten hiervoor acties op. 

Deze acties dienen ten goede te komen aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (zoals 55-plussers, allochtonen, personen met een arbeidshandicap, …). Belangrijk is dat de beoogde acties een coherent geheel vormen en complementair zijn aan het geheel van reeds bestaande activerende en competentieversterkende maatregelen binnen de overheid en de markt. Projecten moeten additioneel zijn aan wat reeds ontwikkeld en aangeboden wordt door diverse arbeidsmarktactoren, zoals werknemers- en werkgeversorganisaties, maar ook VDAB, enzovoort. Tevens kunnen ook geen acties opgenomen worden die reeds uitgevoerd worden in het kader van de sectorconvenanten en de oproep Streekbeleid. De acties dienen eveneens complementair te zijn aan de acties die kaderen binnen de oproep Integratiepact die binnen het AMIF gelanceerd wordt. Daarom vindt u als bijlage alvast een korte samenvatting terug van een aantal bestaande initiatieven. Met bezorgdheden omtrent de complementariteit kan u steeds terecht bij Wouter Verdonck en Eline Vermeersch. Op korte termijn zal duidelijkheid verschaft worden over de inhoud van de samenwerkingsakkoorden die afgesloten worden met de werknemersorganisaties, GRIP en Minderhedenforum. Deze informatie zal u hier terugvinden.85$

Wie kan promotor zijn?

Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt kunnen promotor zijn. Er kan één projectvoorstel worden ingediend per organisatie. Elk project moet minstens twee relevante partnerschappen bevatten.

Organisaties die binnen spoor 3 uit de conceptnota ‘Focus op talent’ reeds een structurele overeenkomst zijn aangegaan met de Vlaamse overheid kunnen niet optreden als promotor, maar wel als partner. Zij kunnen hiervoor geen financiële vergoeding ontvangen. Overheden kunnen niet optreden als promotor, maar wel als partner.

Enkel organisaties, gevestigd in het Vlaams Gewest, kunnen een project indienen. Organisaties met hun hoofdzetel in het Brussels Gewest kunnen intekenen op deze oproep, mits de diensten gepresteerd worden voor en in het Vlaams Gewest. Acties met betrekking tot gemeenschapsmaterie kunnen wel uitgevoerd worden in het Brussels Gewest.

Hoeveel?

Het budget van deze oproep bedraagt 2.000.000 Euro Vlaamse financiering. Er is geen maximale subsidie per project. We streven naar een beperkt aantal betekenisvolle projecten, die de ambitie, know how en een doordacht voorstel hebben om het verschil te kunnen maken. Het budget dient gemotiveerd te worden in het projectvoorstel. Opgelet: de regelgeving in het kader van De minimissteun dient hierbij gevolgd te worden.

De financiering van het project is tweeledig:

  • 70% inspanningsfinanciering.
  • 30% resultaatfinanciering op basis van de goedgekeurde indicatoren. 30% zal a rato gekoppeld worden aan het aantal behaalde indicatoren op het einde van het project

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken van een tijdsplanning en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 juli 2016 en staat open tot en met 30 september 2016 middernacht. De goedgekeurde projecten gaan van start op 1 januari 2017 en lopen voor een periode van minimum 6 en maximaal 24 maanden.

Deadline: 
vrijdag, 14 oktober, 2016
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Mensgericht ondernemen
Contactpersonen: 
Eline Vermeersch
T:
02/552 83 44
Wouter Verdonck
T:
02/552 83 43
Bijlagen infosessie: 
PDF Powerpoint (903.13 kB)PDF Inleiding talententafel (409.68 kB)