Er komt een bisversie van de ESF-oproep Outreach & Activering

Situering
Op 6 maart 2019 lanceerde de Afdeling ESF de oproep 457 ‘Outreach & Activering’. De doelstelling van de oproep was om in Vlaanderen en Brussel outreachende & geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve arbeidsreserves die mits bijkomende ondersteuning potentieel inzetbaar zouden kunnen gemaakt worden op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.
Op 24 september 2019 werden binnen deze oproep 68 projecten goedgekeurd. De projecten gingen van start tussen 1 oktober 2019 en 1 januari 2020 en lopen af op 31 december 2021.

Met deze oproep werd er reeds ingespeeld op heel wat noden die er bestaan in de diverse provincies met betrekking tot het activeren van de inactieve arbeidsreserve.
Uit recente gesprekken met verschillende lokale besturen, de VDAB en andere partners, blijkt er nog bijkomende vraag te zijn naar initiatieven die passen binnen dit oproepkader.
Uit gesprekken met de reeds opgestarte initiatieven, blijkt er soms vraag te zijn naar het uitbreiden van hun project, hun partnerschap of hun inschatting van het aantal deelnemers.
Gezien de huidige coronacrisis en de negatieve gevolgen dat deze zal teweegbrengen op de arbeidsmarkt en de samenleving zal de vraag naar meer en een uitgebreidere dienstverlening/aanbod enkel maar toenemen.
Om op deze noden in te spelen, in combinatie met de doelstelling de resterende middelen van het ESF-programma 2014-2020 optimaal te benutten, willen we in een harmonieus geheel, de ESF-oproep 457 Outreach & Activering opnieuw lanceren onder een bisversie.

Deze nieuwe oproep zou volgende 3 opties mogelijk willen maken:

1. Een mogelijkheid tot verlenging van de huidige projecten 457. De projecten lopen nu tot en met 31 december 2021 en afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen wenst deze projecten graag verlengen tot en met 31 december 2022.
2. Een mogelijkheid tot uitbreiding van de huidige projecten 457 op basis van een grondige motivering waarbij elke vraag afzonderlijk wordt beoordeeld (bv. uitbreiding doelgroep, uitbreiding partnerschap, uitbreiding aantal deelnemers, …).
3. Een mogelijkheid tot het indienen van nieuwe projecten op de blinde vlekken die er vandaag bestaan. Om de blinde vlekken te detecteren wordt er beroep gedaan op de externe stakeholders, zoals in de eerste plaats VDAB (centraal en regionaal) en de lokale besturen. Om te vermijden dat het aanbod groter wordt dan de vraag, zal afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen de complementariteit met bestaande initiatieven in de beoordeling meenemen.

Qua timing van deze bisversie heeft afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen het volgende voor ogen:

  • April: Kennisgeving van de oproep zodat promotoren en partners weten wat er aankomt en daarna op de ESF-website zodat promotoren zich kunnen voorbereiden. 
  • MC april: Lancering van de oproep
  • Start van de projecten op 1 december 2020