ESF Vlaanderen komt promotoren tegemoet

Wij hebben begrip voor de situatie waarin vele van onze promotoren terecht zijn gekomen met de coronacrisis.
Daarom willen we hen tegemoetkomen zo ver als de Europese regelgeving ons toestaat.

Tegemoetkomingen:

 • Voor promotoren die erom vragen, willen wij het voorschot voor de ngo’s dit jaar opdrijven tot 100%.
   
 • Promotoren die in dossiers op resultaat worden vergoed, kunnen de verlengingsperiode gebruiken om het vooraf bepaalde resultaat te behalen. Wij zullen soepel zijn in de periode waarbinnen het resultaat moet worden gehaald.
   
 • Promotoren die hun dienstverlening via digitale weg kunnen verder zetten, zullen de voorziene financiering voor de resultaten ontvangen. Wij zullen met hen nagaan hoe alles wordt gedocumenteerd en zullen dit ook afstemmen met de Vlaamse Audit Autoriteit zodat we een rechtszekerheid kunnen bieden. Een element hierbij is het moment van meting. Gezien de huidige terugval zullen wij een tweede moment van meting toelaten en dit 3 maanden na het eerste moment. Het beste resultaat zal dan in rekening worden gebracht.

Wij kunnen helaas niet ingaan op de vraag naar compensatie met de reeds toegekende Vlaamse cofinanciering vanuit het VCF.
Het benutten van deze middelen zou impliceren dat er minder VCF beschikbaar voor het ESF dossier en wij de ESF middelen zelf zouden moeten verminderen omdat wij de 40/60 tussen ESF en VCF of andere cofinanciering moeten bewaren.

Het is dus niet juist om te stellen dat een dergelijke compensatie geen extra Vlaamse middelen zou vragen.

Een voorbeeld moet dit verduidelijken:
Dossier A, goedgekeurd met 40 ESF en 30 VCF en 30 andere cofinanciering. Als we 10 VCF zouden gebruiken ter compensatie is er slechts 20+30=50 Vlaamse cofinanciering over, hiertegenover kan maximaal 33,33 ESF worden uitgekeerd aan dit dossier. Dit betekent dat er altijd een verlies zou zijn voor de promotoren.

Deze maatregelen laten we goedkeuren door het Comité van Toezicht bij het Vlaamse operationeel ESF programma en deze als bijzondere criteria.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij uw projectbeheerder.

Verlenging ESF-project

Hebt u uw activiteiten moeten stilleggen de afgelopen weken, dan kan uw ESF of AMIF-project met maximaal 3 maand worden verlengd. Deze verlenging gebeurt binnen de uw goedgekeurde subsidiebedragen.
Ter aanvulling:

 • Ook een kortere verlengingsperiode is mogelijk.
 • Verlenging is niet verplicht.
 • De uiterste einddatum van elk project is 31 december 2022. Op die datum sluiten wij de programmaperiode 2014-2020 af.
 • Projecten die afliepen tijdens de coronaperiode (bv. 31 maart 2020 of 30 april 2020) en nog niet rapporteerden, kunnen ook verlengd worden.

U hebt de mogelijkheid om tot 30 juni 2020 de verlenging van uw ESF- of AMIF-project aan te vragen bij uw ESF-projectbeheerder. Vermeld zeker onderstaande zaken in je communicatie:

 • Geef aan welke nieuwe einddatum u voorstelt.
 • Voor een verlenging van maximaal 3 maand hoeft u geen motivering op te stellen.
 • Motiveer uw reden als u een langere verlenging dan drie maanden wilt aanvragen. Uw ESF-projectbeheerder zal deze beoordelen en u een antwoord bezorgen.

Bij een goedkeuring van uw verlenging zal de projectbeheerder de einddatum van uw project en de rapportperiode aanpassen in de ESF-applicatie.

De promotoren van de ESF-oproep 457 Outreach & Activering en van de AMIF-oproep 427 Actief en gedeeld burgerschap ontvangen bijkomend een aparte mailing gezien hun specifieke situatie.