Oproep 333 - doorstroom sociale economie: on hold

Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling geschorst. Dit betekent concreet dat voorlopig de oude regelgeving sociale en beschutte werkplaatsen opnieuw van kracht wordt. 

Ook voor de ESF oproep 333 – doorstroom Sociale Economie heeft deze schorsing gevolgen. Aangezien de bepalingen in de oproep gebaseerd zijn op de uitvoeringsbesluiten heeft ook de ESF oproep geen rechtsgrond meer. Daarnaast wordt eveneens het uitgeven van mandateringen door VDAB stopgezet wegens het ontbreken van een rechtsgrond. Dit wil automatisch zeggen dat ESF aanvraag niet meer mogelijk is en de oproep ‘on hold’ wordt gezet.

Wanneer wij meer duidelijkheid hebben over wat de concrete gevolgen zijn qua vervolg en timing  voor de oproep zullen wij dit zo snel mogelijk communiceren. De gevolgen voor LDE, wat mee opgenomen was in de oproep, zijn voorlopig nog niet duidelijk. Ook hierover zullen wij zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen.