Slotevent ESF-projecten sociale economie

 

Op 1 april 2015 zijn de nieuwe decreten voor maatwerkbedrijven en initiatieven in de lokale diensteneconomie (LDE) in werking getreden. De Vlaamse overheid engageerde zich om de sector bij de transitie te begeleiden en te ondersteunen in hun verdere professionalisering. In dit kader werden  middelen vrijgemaakt via de ESF-projecten “Tender transitie”, “Kwaliteitsmanagement”, “GRI”, “Uitstroom Sociale Economie” en “Tender POP”.  Deze ESF-projecten zullen in het najaar 2015 afgerond zijn.

Op dinsdag 22 september komen leden van de directies en raden van bestuur, personeelsverantwoordelijken,… samen in het Vlaams Parlement om de projecten (rond sociale economie) te evalueren. Tijdens deze bijeenkomst worden er ook doelstellingen opgesteld voor de toekomst.

Het ESF-Agentschap Vlaanderen heeft een lange traditie van oproepen in de sociale economie en heeft zo al heel wat geïnvesteerd in de sector.