Openstaande oproepen

Oproep
432

Wat?

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers uit de Sociale Economie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. We willen een 950-tal deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te zetten door de acties te doorlopen zoals aangegeven in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE.

Oproep
430

Wat?

Deze oproep heeft als doel dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken door het opzetten van transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan en naar implementatiemogelijkheden wordt gewerkt.

We zijn op zoek naar uitdagende arbeidsmarktgerelateerde ideeën waarrond een transnationale samenwerking een meerwaarde zou betekenen. De promotor dient hiervoor een inhoudelijk projectvoorstel in.

Oproep
429

Wie?

Deze oproep is  specifiek gericht tot het partnerschap VDAB, Stad Genk en Syntra Limburg.

Oproep
431

WIE?

De oproep richt zich naar organisaties werkzaam in Limburg die beschikken over voldoende infrastructuur en expertise om opleidingen naar knelpuntberoepen te organiseren.
De finale doelgroep van deze oproep zijn werkzoekende werklozen en inactieven in Limburg. Dit wil zeggen dat zij bij de start van de opleiding gedomicilieerd moeten zijn in de provincie Limburg.

Oproep
424

Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het beleid gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. We moedigen organisaties dan ook aan om beleidsinstrumenten en –systemen te implementeren die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als organisaties ten goede komen, zodat een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad gerealiseerd kan worden in Vlaanderen.

Oproep
425

Een job waarin je....
… inspraak hebt in de planning
… niet het gevoel gevoel hebt dat zaken boven je hoofd beslist worden
… kan bijleren
… mag meedenken
… jouw aandeel duidelijk herkent
In zo’n job kan je het beste van jezelf geven. Zulke jobs zijn werkbaar en dat is wat we beogen in deze oproep: het creëren van werkbare jobs in wendbare organisaties.

Met projecten binnen deze oproep willen wij de werkbaarheid van jobs in Vlaanderen verbeteren door organisaties te stimuleren de arbeid op een andere manier te organiseren.

Oproep
426

Deze oproep heeft als doel om directe en indirecte discriminatie van personen uit derde landen te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Concreet willen we via een integratiepact een breed draagvlak scheppen en zoveel mogelijk organisaties stimuleren om acties te nemen die discriminatie op basis van nationaliteit, zogenaamd ras en afkomst bestrijden en wederzijds respect bevorderen.
Via de eerdere oproep “Integratiepact: inhoudelijke omkadering en ondersteuning” is een koepelstructuur opgericht die instaat voor de regie van het integratiepact, de vzw Integratiepact.